ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης http://www.gspa.gr/
Εθνικής Αμύνης http://www.mod.gr/
Πολιτισμού http://www.culture.gr/
Εθνικής Οικονομίας http://www.mnec.gr/
Δημοσίας Τάξεως http://www.ydt.gr/
Παιδείας & Θρησκευμάτων http://www.ypepth.gr/
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr/
Μακεδονίας – Θράκης http://www.mathra.gr/
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.mohaw.gr/gr
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr/
Μεταφορών & Επικοινωνιών http://www.yme.gr/
Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.yen.gr/
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης http://www.minpress.gr/
Εξωτερικών http://www.mfa.gr/
Ανάπτυξης http://www.ypan.gr
Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής http://www.ypai.gr/
Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων http://www.minenv.gr